Regulamin strony internetowej

Uwagi ogólne

1. Luna24.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łęknie przy ul. Rolna 4, NIP 7861730784 ustanawia niniejszy regulamin
na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U.nr144,poz. 1204 ze zmianami).
Luna24.pl Sp. z o.o. jest przyjmującym złożone zapytania ofertowe, a następnie Sprzedającym.
Luna24.pl Sp. z o.o. zamiennie używa w dalszej części regulaminu nazwy Luna24.pl – będącej
jednocześnie logiem firmy.
2. Właścicielem strony internetowej Luna24.pl jest Luna24.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łęknie, ul. Rolna 4,
63-020 Zaniemyśl, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000638851, NIP 9721266856, REGON
365471372.
3. Regulamin określa zasady składania zapytań ofertowych w formie elektronicznej lub wstępnych zamówień
przez przedsiębiorców, którzy zajmują się sprzedażą hurtową i detaliczną Towarów przedstawionych w Ofercie,
dostępnych na stronie www.luna24.pl
4. Strona internetowa działająca pod nazwą Luna24.pl nie jest Sklepem internetowym i nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu przepisów kodeksu Cywilnego.
5. Strona internetowa Luna24.pl jest strona poglądową na towary oraz ofertę cenową produktów dostępnych w
sprzedaży.
6. Kontakt ze strony Luna24.pl możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną: hurt@luna24.pl, a także:
Adres do korespondencji:
ul. Rolna 4, Łękno
63-020 Zaniemyśl
Telefonicznie pod nr: +48 602 701 800 (koszt uzależniony od stawek operatora) lub pod nr +48 61 28 72 280
(koszt uzależniony od stawek operatora)
§ 1 Definicje
1. Ceny – wszystkie ceny podane na stronie internetowej są cenami euro netto. Po złożeniu zapytania ofertowego
– klient otrzyma pełną informację o cenach w walucie EURO i PLN. W dniu złożenia zapytania ofertowego
ceny zostaną przeliczone wg aktualnego kursu euro (wg stosownej tabeli NBP). Podanie cen w ofercie w Euro
jest konieczne ze względu na regularny zakup towarów w tej walucie.
2. Koszyk – element oprogramowania strony internetowej Luna24.pl umożliwiający wstępne wyselekcjonowanie
wybranego przez Składającego zapytanie ofertowe – Towaru
3. Klient, Kupujący, Składający Zapytanie Ofertowe- osoba fizyczna lub prawna, która poprzez założone konto
klienta dokonuje złożenie zapytania ofertowego.
4. Sprzedający, Przyjmujący Zapytanie Ofertowe – Luna24.pl (Luna24.pl Sp. z o.o.)
5. Konto klienta – baza zawierająca dane Klienta umożliwiająca składanie zapytań ofertowych lub wstępnych
zamówień , zawierająca m.in. historię zamówień i zapytań.
6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
7. Koszt Dostawy – jest to opłata za Dostawę produktu do Klienta. Koszty realizacji Dostawy są podane na stronie
internetowej Luna24.pl przy każdym produkcie. Podany Koszt Dostawy oznaczony jest w euro oraz jest
kwotą netto. Koszt dostawy jest uzależniony od ilości zamawianego towaru – towar będzie wysyłany na palecie. Cena zostanie podana wraz z przesłaną kalkulacją. Przy zamówieniach kartonowych, pojedynczych, nie ma możliwości
wysyłek w formie paczek kurierskich.
8. Zapytanie ofertowe czyli wstępne zamówienie – oferta złożona Sprzedawcy przez Klienta obejmująca chęć
nabycia wybranych Produktów, składana na zasadach określonych w Regulaminie. Oferta dotyczy Produktów
wymienionych w przesłanym do Sprzedawcy formularzu zamówienia.
§ 2 Przyjmowanie i realizacja zamówień
1. Rejestracja
Aby złożyć zapytanie ofertowe lub wstępne zamówienie, konieczne jest założenie konta klienta, w tym celu
należy wejść w zakładkę „Rejestracja” na stronie www.luna24.pl i wypełnić formularz. Następnie należy zaakceptować regulamin strony internetowej oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie
niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
2. Logowanie
Logowanie do strony internetowej Luna24.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu email,
nr NIP oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta
Zamieszczone na stronie internetowej Luna24.pl informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia
umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Oferta zawarcia umowy sprzedaży składana jest przez
Klienta poprzez przesłanie zapytania ofertowego lub wstępnego zamówienia. W tym celu Klient zobowiązany
jest do:
a) wyboru zamawianych towarów i określenia ich ilości
b) wyboru adresu dostawy
c) wyboru adresu, na który wystawiona ma być faktura VAT
3. Transakcja zakupu
Po otrzymaniu zapytania ofertowego od Klienta, Luna24.pl zweryfikuje dostępność towarów, sporządzi kalkulację wraz z wysyłką i prześle na podany przez Klienta adres e-mail, specyfikację do wspomnianego zamówienia. W przypadku potwierdzenia przez Klienta nadesłanej specyfikacji zostanie wystawiona Faktura VAT. Płatności należy dokonać z góry po otrzymaniu Faktury VAT. Po zaksięgowaniu wpłaty zgodną z FV – towar zostanie wysłany na wskazany w zamówieniu adres dostawy. Do przesyłki zawierającej zamówiony towar dołączona jest faktura VAT. W przypadku podania błędnego adresu e-mail, uniemożliwiając tym samym kontakt z
Klientem, zamówienie zostanie anulowane w ciągu 3 dni roboczych.
4. W przypadku braku możliwości zrealizowania całości zamówienia, Klient powiadomiony zostanie o tym fakcie
najpóźniej w ciągu 72 godzin od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wspomnianej w pkt 4. Powiadomienie
wysłane zostanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy. W przypadku dokonania
przez Klienta zapłaty za ww. Zamówienie, Luna24.pl zwróci wpłacone pieniądze.
W przypadku braku możliwości zrealizowania części zamówienia, Klient informowany jest o dostępności po
szczególnych towarów i na tej podstawie podejmuje decyzję o jednym ze sposobów jego realizacji tj.:
a) częściowa realizacja – obejmująca wysyłkę jedynie towarów dostępnych w danej chwili
b) anulowanie całości zamówienia.
c) w przypadku gdy przewidywany czas realizacji jest dłuższy niż podany w dotychczasowej korespondencji,
Luna24.pl skontaktuje się z Klientem, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić propozycję nowe
go terminu.
5. W przypadku braku zapłaty za zamówiony towar, w terminie 7 dni licząc od daty złożenia zamówienia, Luna-24.pl anuluje zamówienie, o czym poinformuje Klienta drogą mailową.
6. Luna24.pl realizuje zamówienia tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3 Ceny
1. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej:
a) podane są w euro i nie zawierają podatku VAT
b) nie zawierają informacji dotyczących ostatecznych kosztów dostawy. Koszty te zależą od wybranego przez
Klienta sposobu dostarczenia produktu oraz wielkości zamówienia. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena pro
duktów wraz z kosztami dostawy) wskazany będzie w odpowiedzi na zapytanie ofertowe lub wstępne zamówienie towaru.
c) Luna24.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do
przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o
którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Realizacja zamówień na produkty oferty promocyjnej
lub wyprzedaży, następuje wg kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych ww
promocją lub wyprzedażą.
§ 4 Formy płatności
1. W momencie potwierdzenia złożonego zamówienia na towary – Klient jest zobowiązany przed wysłaniem towaru
dokonać zapłaty za fakturę VAT z góry na wskazane konto walutowe lub złotówkowe.
a) przelew bankowy tradycyjny, przelew elektroniczny – Luna24.pl przystępuje do realizacji zamówienia po
zaksięgowaniu otrzymanej wpłaty
Dane do przelewu:
Luna24.pl Sp. z o.o.
Łękno, ul. Rolna 4
NIP 7861718978
63-020 Zaniemyśl
BANK: Santander Bank Polska S.A
Konto PLN PL     35 1090 1346 0000 0001 5537 8927
Konto EURO PL  18 1090 1346 0000 0001 5537 9136
§ 5 Reklamacja
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną
lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
w Kodeksie Cywilnym.
2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
W formie pisemnej na adres: Luna24.pl Łękno, ul. Rolna 4, 63-020 Zaniemyśl lub w formie elektronicznej za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hurt@luna24.pl
4. Reklamację należy złożyć w ciągu 3 dni od stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru i powinna zawierać:
– sporządzony przez kierowcę firmy kurierskiej protokół reklamacyjny
– dokumentację zdjęciową
– opis reklamacji, w którym Klient powinien podać:
a) wszystkie informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju wady oraz daty daty wystąpienia
b) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu
ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży
c) danych kontaktowych składającego reklamację – w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę. Przedstawione
wymogi mają formę sugestii i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego
wyżej opisu.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji Klienta bezzwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia jej złożenia.
6. Klient, który chce wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na własny koszt dostarczyć Produkt
wadliwy na adres: ul. Rolna 4, 63-020 Zaniemyśl.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa.
2. Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane
przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postępowania cywilnego.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez
Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu,
który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie
w terminie 14 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na
14 dni przed wejście w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej
drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje
nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem
umowy zgodnie z postanowieniami §18.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2024 r.