Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Luna24.pl Sp. z o.o.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Luna24.pl Sp. z o.o.:

  1. Administratorem danych osobowych jest firma Luna24.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łęknie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001056841 , NIP: 7861730784, REGON: 526340326 (dalej: „Luna24.pl Sp. z o.o.) reprezentowana przez Jacek Regulski – Prezes Zarządu.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji zawartej z nami umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią. (Należy pamiętać, że w pojęciu “realizacja umowy” mieszczą się również działania podejmowane przed zawarciem umowy, na żądanie podmiotu danych, jeśli są niezbędne do zawarcia umowy). Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia oraz prawidłowego wykonania umowy kupna-sprzedaży. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy. Dane, które przetwarza Administrator to w szczególności: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, NIP.
  3. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar Unii Europejskiej) ani żadnej organizacji międzynarodowej.
  4. Odbiorcą danych osobowych jest tylko i wyłącznie Luna24.pl Sp. z o.o.., w tym upoważnieni pracownicy Spółki. Przedmiotowe dane nie będą udostępniane osobom trzecim oraz innym podmiotom z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa w zakresie obowiązku ujawnienia danych np. na rzecz organów ścigania.
  5. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez czas trwającej łączącej umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Luna24.pl Sp. z o.o.. po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa w tym przepisami prawa o rachunkowości.
  6. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  7. W każdej chwili mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Powyższa czynność nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. W przypadku stwierdzenia naruszeń w procesie przetwarzania danych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego do działania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (GIODO)